Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tenzij andersluidende bijzondere overeengekomen voorwaarden, zijn onderstaande clausules strikt van toepassing voor al:

1. Reservaties
Reservaties dienen schriftelijk of via de website te worden aangevraagd en zijn slechts bindend na uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging door het Kokodor Hotel. Bovendien wordt elke reservatie gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals die op datum van de bevestiging van de betrokken reservatie van kracht zijn. Alle prijzen worden getoond inclusief btw en andere belastingen en zijn betaalbaar in EURO. Door de reservatie te bevestigen verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden van Kokodor. Alle wijzigingen of aanvullingen aan dit contract dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden, en door beiden partijen te worden aanvaard. Mondelinge overeenkomsten zullen als niet geldig en onbestaande worden beschouwd. Bij elke wijziging van reservatie wordt 10 EUR per kamer aangerekend. Huisdieren zijn niet toegelaten mits toelating bij reservatie.

2. Annulaties
Tot 7 dagen voor de eerst voorziene aankomstdatum, kan de volledige reservatie of een gedeelte ervan worden geannuleerd zonder annulatiekosten. Minder dan 7 dagen voor de eerst voorziene aankomstdatum zal een forfaitaire annulatiekost verschuldigd zijn die gelijk is aan 100% van de prijs van het geannuleerde aantal deelnemers of diensten.

3. Betaling en Facturatie Alle reservaties worden ter plaatse betaald met cash. Bij niet-betaling der facturen op de vervaldag is door de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12% van de niet-betaalde bedragen, met een minimum van 50 euro. De inningskosten zijn ten laste van de klant.

4. Check-in/ Check-out kamers
Check-in zal mogelijk zijn tussen 14:00 uur en 18.00uur op de aankomstdatum. Indien de klant aankomt voor dit tijdstip, zal Kokodor naar best vermogen en vrijblijvend trachten om de kamer vroeger ter beschikking stellen, zonder dat zij daartoe echter gehouden kan worden. Bij een latere aankomst,indien niet bij de reservatie vermeld en bevestigd door hotel Kokodor,zal een vergoeding aangerekend worden van 20€. De officiële check-out tijd is tot 11:00 uur. In geval van laattijdige check-out en/ of bij verlengingen tot 18.00 uur zal een bijkomende kostprijs verschuldigd zijn gelijk aan het halve dag tarief voor de betrokken kamer. Daarenboven zal de mogelijkheid tot verlenging steeds afhankelijk zijn van de gebeurlijke beschikbaarheid van de kamer en kan deze geenszins worden gegarandeerd.

5. Aansprakelijkheid
De klant naar zijn deelnemers toe te voorzien dat deze gehouden zijn om zich behoorlijk te gedragen, overeenkomstig de huisregels van het hotel. Het is de klant verboden om de ter beschikking gestelde ruimtes aan te wenden voor bijeenkomsten welke betrekking hebben op extreme ideologieën en of strekkingen, en of welke rechtstreeks of onrechtstreeks een negatieve impact zouden kunnen hebben op het normale hotelgebeuren, of de rust van de overige hotelgasten zou kunnen verstorenDe klant zal in ieder geval gehouden zijn om aan Kokodor schade of hinder te vergoeden, welke door de klant wordt veroorzaakt . Tevens zal de klant gehouden zijn om Kokodor te vrijwaren voor iedere aanspraak (zowel in hoofdsom, intresten als kosten) welke lastens Kokodor zouden worden geformuleerd door één van de andere gasten/ cliënten, ingevolge schade/ hinder welke zij zouden ondervinden ingevolge het evenement en/ of de houding/gedragingen of nalatigheden van de Klant of diens deelnemers Het Hotel kan in ieder geval nooit, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden ingeval van diefstal van of schade aan goederen/ objecten/ etc. die door de Klant of diens deelnemers in het hotel worden bewaard.

6. Overmacht
Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van dit contract, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan.

7. Privacy policy en cookies
Deze pagina beschrijft het beleid dat op deze website van Kokodor wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website. Bij registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren. Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens. De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Kokodor. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Kokodor. Heeft afgesloten. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Kokodor behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen. Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens. U hebt het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens hebt u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing. Deze website maakt gebruik van zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen. Meer info in onze Privacy statement.

8. Bevoegdheid / wetgeving
Onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische Recht. Alleen de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst.